Ochrona danych

Bardzo się cieszymy, że zainteresowali się Państwo naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest sprawą szczególnie ważną dla zarządu spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG. Korzystanie ze stron internetowych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG jest możliwe bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych; jednak jeżeli podmiot danych chce korzystać ze specjalnych usług za pośrednictwem naszych stron internetowych, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma do niego żadnej podstawy prawnej, zazwyczaj uzyskujemy zgodę podmiotu danych.

Przetwarzanie takich danych osobowych, jak imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy lub numer telefonu podmiotu danych zawsze będzie zgodne z Regulacją o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązujących w danym państwie i mających zastosowanie do August Rüggeberg GmbH & Co. KG. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować ogół o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Co więcej, podmioty danych są informowane za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych o przysługujących im prawach.

Jako administrator, spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG wprowadziła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia maksymalnie kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowy przesył danych może z założenia wiązać się z lukami w bezpieczeństwie, więc absolutnej ochrony nie można zagwarantować. Z tego powodu każdy podmiot danych ma prawo do przekazania nam danych osobowych w sposób alternatywny, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG opiera się na terminologii stosowanej przez legislatywę europejską w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu, jak również naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zapewnić, chcemy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy, m.in. następujących terminów:

 • a) Dane osobowe
  Dane osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, przez nawiązanie do informacji identyfikującej jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, określenie używane online, lub jeden lub więcej czynników szczególnych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.
 • b) Podmiot danych
  Podmiot danych oznacza jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • c) Przetwarzanie
  Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, za pomocą środków zautomatyzowanych lub nie, jak gromadzenie, zapisywanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub wprowadzanie zmian, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnienie w formie przesłania, upublicznienia lub innego rodzaju udostępnienia, uzgadnianie lub łączenie, ograniczanie, wymazywanie lub zniszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • e) Profilowanie
  Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na korzystaniu z danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, szczególnie analizy i przewidywania aspektów dotyczących osiągnięć tej osoby fizycznej w pracy, jej sytuacji gospodarczej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub ruchów.
 • f) Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już powiązać z konkretnym podmiotem danych bez użycia dodatkowych informacji, o ile takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i zastosowano środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.
 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
  Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, instytucja publiczna, agencja lub inne ciało które, samo lub wspólnie z innymi, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; tam, gdzie cele i sposoby takiego przetwarzania określane są przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego, administrator lub konkretne kryteria jego mianowania mogą zostać określone przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego.
 • h) Przetwarzający
  Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, instytucję publiczną, agencję lub inne ciało, które przetwarza dane osobowe na rzecz administratora.
 • i) Odbiorca
  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, instytucję publiczną, agencję lub inne ciało, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak instytucje publiczne, które mogą być odbiorcami danych osobowych w ramach konkretnego postępowania zgodnie z przepisami prawa Unii lub Państwa Członkowskiego, nie będą uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez wymienione instytucje publiczne powinno być zgodne z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania.
 • j) Strona trzecia
  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, instytucję publiczną, agencję lub ciało inne niż podmiot danych, administrator, przetwarzający i osoby które, zostały uprawnione do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub przetwarzającego.
 • k) Zgoda
  Zgoda podmiotu danych oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli podmiotu danych, w ramach której podmiot, przez jasne oświadczenie lub jasne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. Nazwa i Adres administratora

Administratorem na potrzeby Regulacji o Ochronie Danych Osobowych (RODO), innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i innych regulacji dotyczących ochrony danych jest:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
Niemcy
Telefon: +49 2264 9-0
Email: info@pferd.com
Strona www: www.pferd.com

3. Nazwisko i adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora jest:

Rolf Neuser
Networkers AG

Bandstahlstr. 2
58093 Hagen
Deutschland

Tel: +49 2331 8095 278
E-Mail: datenschutz@pferd.com

Każdy podmiot danych może w dowolnej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania i przekazania sugestii dotyczących ochrony danych.

4. Pliki cookie

Witryna internetowa spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i stron internetowych używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwane cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony i witryny internetowe mogą być powiązane z konkretną przeglądarką, w której przechowywany jest plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom i witrynom internetowym na odróżnienie konkretnej przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu cookie ID.

Dzięki używaniu plików cookie, spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG może oferować użytkownikom swojej witryny internetowej usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez stosowania plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty na naszej witrynie mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam - jak już wspomniano - na rozpoznawanie użytkowników naszej witryny internetowej. Celem takiego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny internetowej. Użytkownik witryny internetowej korzystający z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ przejmuje to witryna internetowa, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Kolejny przykład to plik cookie koszyka z zakupami w sklepie online. Sklep internetowy pamięta towary włożone przez klienta do wirtualnego koszyka dzięki korzystaniu z pliku cookie.

Podmiot danych może w dowolnej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą witrynę internetową, dostosowując odpowiednio ustawienia używanej przez niego przeglądarki internetowej, dzięki czemu jest w stanie na stałe uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Oprócz tego zapisane już pliki cookie mogą zostać w każdej chwili wykasowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Umożliwiają to wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Jeżeli podmiot danych wyłączy możliwość zapisywania plików cookie w stosowanej przeglądarce internetowej, może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcjonalności naszej witryny internetowej będą w pełni dostępne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy August Rüggeberg GmbH & Co. KG gromadzi szereg ogólnych danych oraz informacji przy każdym otwieraniu strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub system automatyczny. Takie ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być gromadzone następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podrzędne strony internetowe, do których system uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do wyeliminowania niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z takich ogólnych danych i informacji, firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Takie informacje są za to wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji jej treści oraz metod promowania, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, jak również (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dane i informacje zbierane anonimowo przez firmę August Rüggeberg GmbH & Co. KG z jednej strony w celach statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, abyśmy mogli ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Przekazywanie podmiotom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe naszym dostawcom usług i wymagać od nich wykonywania usług w naszym imieniu (przetwarzanie zamówienia). Tacy usługodawcy mogą być przedsiębiorstwami powiązanymi z firmą August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub zewnętrznymi dostawcami usług. Przestrzegamy przy tym ściśle obowiązujących krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych.

5.1 Przetwarzanie zamówienia / Usercentrics GmbH

W zależności od tego, w jakim zakresie użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, firma Usercentrics GmbH może być odbiorcą jego danych. W ramach przetwarzania zamówienia firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG przekazuje dane osobowe (dane zgody) do Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München jako przetwarzający zamówienie Firma Usercentrics GmbH uczestniczy w przetwarzaniu zamówień klientów na podstawie umowy o zleconym przetwarzaniu danych.

Dane dotyczące zgody oznaczają następujące dane: Data i godzina odwiedzenia strony lub zgody/odmowy, informacje o urządzeniu. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (obowiązek dostarczenia dowodów zgodnie z art. 7 ust.1 RODO) i związanej z tym dokumentacji zgody, a więc na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Do przechowywania danych wykorzystywana jest lokalna pamięć masowa.

Dane dotyczące zgody zostaną usunięte niezwłocznie po tym, jak nie będą już potrzebne z powodu ustania naszego uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes może istnieć na przykład ze względów technicznych, prawnego obowiązku przechowywania danych lub ze względu na zabezpieczenie dowodów.

Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat gromadzonych danych oraz sposobu kontaktu z nami można znaleźć na stronie https://usercentrics.com/privacy-policy/.

5.2 Przetwarzanie zamówienia / Spryker Systems GmbH (hosting i wsparcie programistów)

Nasz sklep internetowy został wdrożony za pomocą oprogramowania e-commerce „Spryker Cloud Commerce OS” dostawcy oprogramowania Spryker Systems GmbH, Heidestraße 9-10, 10557 Berlin, Niemcy („Spryker”). Nasz sklep internetowy jest również hostowany przez firmę Spryker. W tym celu firma Spryker korzysta z serwerów chmury AWS we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Firma Spryker zapewnia nam również w razie potrzeby wsparcie programistów. Zarówno w przypadku hostingu, jak i ewentualnie świadczonego wsparcia programistów możliwe jest, że firma Spryker przynajmniej teoretycznie będzie miała dostęp do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Firma Spryker działa jako podmiot przetwarzający zlecenie dla August Rüggeberg GmbH & Co. KG na podstawie zleconej umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Zlecamy firmie Spryker powyższe czynności związane z przetwarzaniem danych w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy z użytkownikiem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Spryker można znaleźć tutaj: https://spryker.com/en/privacy-policy-de

5.3 Przetwarzanie zamówienia / diva-e Digital Value Excellence GmbH

W zależności od tego, w jakim zakresie użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, firma diva-e Digital Value Excellence GmbH może być odbiorcą jego danych. W ramach przetwarzania zamówienia firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG przekazuje dane osobowe (dane zgody) firmie „diva-e Digital Value Excellence GmbH St. Martin Str. 72 81541 München” jako podmiotowi przetwarzającemu zamówienia. Firma diva-e Digital Value Excellence GmbH uczestniczy w przetwarzaniu zamówień klientów na podstawie umowy o zleconym przetwarzaniu danych.

Dane dotyczące zgody oznaczają następujące dane: Data i godzina odwiedzenia strony lub zgody/odmowy, informacje o urządzeniu. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (obowiązek dostarczenia dowodów zgodnie z art. 7 ust.1 RODO) i związanej z tym dokumentacji zgody, a więc na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Do przechowywania danych wykorzystywana jest lokalna pamięć masowa.

Dane dotyczące zgody zostaną usunięte niezwłocznie po tym, jak nie będą już potrzebne z powodu ustania naszego uzasadnionego interesu.

Uzasadniony interes może istnieć na przykład ze względów technicznych, prawnego obowiązku przechowywania danych lub ze względu na zabezpieczenie dowodów.

Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat gromadzonych danych oraz sposobu kontaktu z nami można znaleźć na stronie https://www.diva-e.com/de/datenschutz/.

6. Zapisywanie się na nasze newslettery

Na witrynie internetowej spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG, użytkownicy mają możliwość zapisania się na nasz firmowy newsletter. Stosowana w tym celu maska wprowadzania określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy newsletter zostaje zamówiony u administratora.

Za pośrednictwem newslettera spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych o ofercie. Podmiot danych może otrzymywać firmowy newsletter tylko jeżeli (1) podmiot danych ma ważny adres e-mail oraz (2) podmiot danych zapisze się na wysyłkę newslettera. Na adres podany przez podmiot danych przy zapisie na wysyłkę newslettera zostanie wysłany e-mail potwierdzający, ze względów prawnych, w ramach podwójnej procedury potwierdzenia zgłoszenia. E-mail potwierdzający używany jest do potwierdzenia, że właściciel adresu e-mailowego jako podmiot danych jest uprawniony od otrzymywania newslettera.

Podczas zapisu na otrzymywanie newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez podmiot danych w chwili zapisu, jak również datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (możliwego) nadużycia adresu e-mailowego podmiotu danych w późniejszym czasie, służy zatem celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach zapisu na newsletter będą wykorzystywane tylko do rozsyłania naszego newslettera. Oprócz tego osoby, które zapisały się na newsletter, mogą zostać poinformowane przez e-mail, o ile jest to konieczne dla funkcjonowania usługi dostarczania newslettera lub danego zapisu, np. w przypadku modyfikacji oferty newslettera, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane stronom trzecim. Zapis na nasz newsletter może być w dowolnej chwili unieważniony przez podmiot danych. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, udzielona przez podmiot danych w związku z wysyłką newslettera, może być w dowolnej chwili unieważniona. W każdym newsletterze znajduje się link, za pomocą którego można unieważnić udzieloną zgodę. Można również wypisać się z odbioru newslettera w dowolnej chwili bezpośrednio na witrynie internetowej administratora, lub poinformować o tym administratora w inny sposób.

7. Newsletter-Monitorowanie

Newsletter spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG zawiera tak zwane piksele monitorujące. Piksel monitorujący jest to miniaturowa grafika będąca częścią e-maili wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca zapisywanie w pliku dziennika oraz analizę. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o będący częścią e-maila piksel monitorujący spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG widzi, czy i kiedy e-mail został otwarty przez podmiot danych, a także które linki w e-mailu podmiot danych kliknął.

Takie dane osobowe zebrane przez piksele monitorujące zawarte w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także dostosowania zawartości przyszłych newsletterów jeszcze lepiej do zainteresowań podmiotu danych. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podmiot danych ma prawo do odwołania w dowolnej chwili odpowiedniej odrębnej deklaracji zgody, wydanej w ramach procedury podwójnego potwierdzenia. Po odwołaniu zgody dane osobowe zostaną przez administratora usunięte. Spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG automatycznie uważa rezygnację z otrzymywania newslettera za odwołanie zgody.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem witryny internetowej

Witryna internetowa spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG zawiera informacje umożliwiające szybko kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez podmiot danych będą przechowywane automatycznie. Takie dane osobowe przesłane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z podmiotem danych. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

9. Rutynowe wymazywanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub tak długo, jak długo pozwala na to prawodawca europejski lub inni prawodawcy w ramach ustaw i przepisów obowiązujących administratora.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania, lub jeżeli okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego odpowiedniego prawodawcę dobiegnie końca, dane osobowe są rutynowo blokowane lub wymazywane, zgodnie z wymogami prawa.

10. Prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy jego lub jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych życzy sobie skorzystać z tego prawa, może w dowolnej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub z innym pracownikiem administratora.

b) Prawo do dostępu

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do otrzymania w dowolnej chwili od administratora nieodpłatnej informacji, czy jego dane osobowe są przechowywane i do otrzymania kopii takich informacji. Co więcej, wytyczne i regulacje europejskie przyznają podmiotowi danych prawo do otrzymania następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną przekazane dane osobowe, szczególnie odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • o ile to możliwe, przewidywany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli to nie jest możliwe, kryteria, za pomocą których ustala się długość takiego okresu;
 • istnienie prawa do żądania od administratora poprawy lub wymazania danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały otrzymane od podmiotu danych, dostępne informacje na temat ich źródła;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z Artykułem 22(1) i (4) RODO oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotnych informacji na temat stosowanej logiki, jak również przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.
 • Co więcej, podmiot danych będzie miał prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przenoszone do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli takie przeniesienie ma miejsce, podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji na temat stosowanych zabezpieczeń dotyczących przeniesienia.
 • Jeżeli podmiot danych życzy sobie skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub z innym pracownikiem administratora.

c) Prawo do wprowadzenia poprawek

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki poprawek nieścisłości w jego lub jej danych osobowych. Z uwzględnieniem celu przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także za pomocą złożenia uzupełniającego oświadczenia.

Jeżeli podmiot danych życzy sobie skorzystać z prawa do poprawienia danych, może w dowolnej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub z innym pracownikiem administratora.

d) Prawo do wykasowania (Prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora wykasowania jego danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek wykasować dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie któraś z poniższych podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już konieczne w związku z celem, dla którego zostały zgromadzone lub przetwarzane.
 • Podmiot danych wycofał zgodę będącą podstawą przetwarzania zgodnie z punktem (a) Artykułu 6(1) RODO, lub punktem (a) Artykułu 9(2) RODO, a nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania.
 • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Artykułem 21(1) RODO i nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych do przetwarzania, lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu według Artykułu 21(2) RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzanie bezprawnie.
 • Dane osobowe muszą zostać wykasowane w ramach wykonywania obowiązku prawnego według prawa Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związki z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego wymienionych w Artykule 8(1) RODO.
 • Jeżeli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów, a podmiot danych chce zażądać wykasowania danych osobowych przechowywanych przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG, może on skontaktować się w dowolnej chwili z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor Ochrony Danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub inny pracownik zapewni natychmiastowe spełnienie żądania wykasowania danych.
 • Jeżeli administrator opublikował dane osobowe i zgodnie z Artykułem 17(1) jest zobowiązany wykasować dane osobowe, administrator - uwzględniając dostępną technologię oraz koszty wdrożenia, podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu zawiadomienia innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał ich wykasowania przez takich administratorów wszystkich linków do, kopii lub replik tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor Ochrony Danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub inny pracownik zadba o podjęcie odpowiednich kroków w poszczególnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedno z następujących:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych, na czas umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się wykasowaniu danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia ich przetwarzania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, są jednak potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony praw podmiotu danych.
 • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Artykułem 21(1) RODO do czasu weryfikacji, czy podstawy prawne ze strony administratora przeważają nad prawami podmiotu.
 • Jeżeli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów, a podmiot danych chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG, może on skontaktować się w dowolnej chwili z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor Ochrony Danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub inny pracownik zadba o ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przeniesienia danych

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych przekazanych administratorowi, w strukturalizowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odtworzenia przez maszynę. Ma on prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazane zostały dane osobowe, o ile przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie w myśl punktu (a) Artykułu 6(1) RODO lub punktu (a) Artykułu 9(2) RODO, lub umowy w myśl punktu (b) Artykułu 6(1) RODO, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne w celu wykonania zadania związanego z dobrem publicznym lub w realizacji oficjalnych uprawnień nadanych administratorowi.

Oprócz tego, korzystając ze swojego prawa do przeniesienia danych w myśl Artykułu 20(1) RODO, podmiot danych ma prawo do zażądania przesłania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i gdy przesłanie takie nie wpływa negatywnie na prawa i wolność innych.

W celu realizacji prawa do przeniesienia danych, podmiot danych może w dowolnej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony danych wyznaczonym przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub innym pracownikiem.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w oparciu o powody związane z jego lub jej osobistą sytuacją, w dowolnej chwili, wobec przetwarzania jego danych osobowych, w myśl postanowień punktu (e) lub (f) Artykułu 6(1) RODO. Ma to również zastosowanie do profilowania opartego o te postanowienia.

W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG nie będzie już przetwarzać danych osobowych, o ile nie uda nam się przedstawić przekonujących podstaw prawnych do przetwarzania, przeważających nad interesem, prawami i swobodami podmiotu danych, lub w celu określenia, realizacji lub obrony praw.

Jeżeli spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu jego danych osobowych w celach takiego marketingu w dowolnej chwili. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do takich celów.

Dodatkowo, podmiot danych ma prawo, w związku ze swoją konkretną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG dla celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z Artykułem 89(1) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji zadania wykonywanego dla dobra publicznego.

W celu realizacji prawa sprzeciwu, podmiot danych może w dowolnej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony danych wyznaczonym przez spółkę August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub innym pracownikiem. Dodatkowo, podmiot danych może, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, i pomimo postanowień Dyrektywy 2002/58/EC, skorzystać ze swojego prawa sprzeciwu za pomocą środków automatycznych używając specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowany indywidualny proces decyzyjny, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do niebycia poddawanym decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mają skutki prawne dotyczące podmiotu, lub wpływają na niego w inny podobny sposób, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do celu zawarcia lub realizacji umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie została autoryzowana przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator i które określa również odpowiednie środki w celu ochrony praw i swobód oraz uprawnionych interesów podmiotu danych, lub (3) nie jest oparta na bezpośredniej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna w celu zawarcia lub realizacji umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest oparta na bezpośredniej zgodzie podmiotu danych, spółka August Rüggeberg GmbH & Co. KG podejmie stosowne kroki w celu ochrony praw i swobód oraz uprawnionych interesów podmiotu danych, przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia oraz kwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego, może on skontaktować się w dowolnej chwili bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub z innym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Każdy podmiot danych ma nadane mu przez europejskiego prawodawcę prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może on skontaktować się w dowolnej chwili bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych spółki August Rüggeberg GmbH & Co. KG lub z innym pracownikiem administratora.

11. Ochrona danych przy aplikacjach i procedurach aplikacyjnych

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe zgłaszających się w celu przetwarzania procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się elektronicznie. Tak dzieje się na przykład, jeżeli aplikujący prześle odpowiednie dokumenty aplikacyjne e-mailem lub za pośrednictwem formularza na stronach internetowych administratora. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z aplikującym, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli administrator nie zawrze z aplikującym umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie wykasowane po dwóch miesiącach od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile wykasowanie nie jest przeciwne żadnym innym uprawnionym interesom administratora. Inne uzasadnione interesy w tym stosunku to np. obowiązek przedstawienia dowodów w a procedurze związanej z przepisami o równym traktowaniu (AGG).

12. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Facebooka

Administrator zintegrował z tą witryną internetową komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa jest to miejsce spotkań towarzyskich na Internecie, społeczność online, zazwyczaj pozwalająca użytkownikom na wzajemną komunikację i interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń, lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z biznesem. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, wczytywanie zdjęć, oraz na tworzenie sieci dzięki prośbom o dodanie do znajomych.

Spółką obsługującą Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeżeli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczki Facebook), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na adresie https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny zastała odwiedzona przez podmiot danych.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook otrzymuje wiadomość przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej witrynie — i przez cały czas trwania pobytu na naszej witrynie internetowej — które konkretne podstrony naszej witryny odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebooka i powiązane z odpowiednim kontem podmiotu danych na Facebooku. Jeżeli podmiot danych kliknie na któryś z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Like” [”Lubię to”], lub jeżeli podmiot danych prześle komentarz, Facebook powiąże tę informację z osobistym kontem podmiotu danych na Facebooku i przechowa dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informacje o wizycie podmiotu danych na naszej witrynie internetowej, niezależnie od tego, czy podmiot danych jest zalogowany na Facebooku podczas wizyty na witrynie. Ma to miejsce niezależnie od faktu, czy podmiot danych kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli przesyłanie informacji do Facebooka nie odpowiada podmiotowi danych, może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej witryny.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i użytkowania danych osobowych przez Facebook. Dodatkowo zawierają one wyjaśnienia, jakie możliwości ustawienia konta oferuje Facebook w celu ochrony prywatności podmiotu danych. Oprócz tego dostępne są różne opcje konfiguracji, pozwalające na wyeliminowanie przesyłania danych do Facebooka. Podmiot danych może skorzystać z tych zastosowań w celu wyeliminowania przesyłania danych do Facebooka.

13. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Google-AdWords

Administrator zintegrował z tą witryną internetową Google Adwords. Google AdWords to usługa dla reklamodawców internetowych, pozwalająca reklamodawcy na umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcom na określenie z góry konkretnych słów kluczowych, dzięki którym reklama w wynikach wyszukiwania Google wyświetlana jest tylko kiedy użytkownik użyje wyszukiwarki do uzyskania wyników związanych z danym słowem kluczowym. W sieci Google Advertising Network reklamy umieszczane są na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, z uwzględnieniem ustalonych wcześniej słów kluczowych.

Spółką obsługującą Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej witryny internetowej dzięki umieszczaniu nawiązujących reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także umieszczaniu reklam stron trzecich na naszej witrynie.

Jeżeli podmiot danych dotrze na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie „conversion” zostanie zapisany w systemie informatycznym podmiotu danych za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie zamieszczona jest wyżej. Plik „conversion cookie” traci ważność po upłynięciu 30 dni i nie jest używany w celu identyfikacji podmiotu danych. Jeżeli plik cookie nie utracił ważności, „conversion cookie” używany jest do sprawdzania, czy pewne podstrony, np. koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, zostały odwiedzone na naszej witrynie. Za pośrednictwem pliku „conversion cookie”, zarówno Google jak i administrator dowiadują się, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords na naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, czyli wykonała lub unieważniła zakup produktów.

Dane i informacje zebrane za pośrednictwem pliku „conversion cookie” używane są przez Google do tworzenia statystyk odwiedzeń naszej witryny. Te statystyki wizyt używane są do ustalania całkowitej liczby użytkowników, których obsłużono dzięki reklamom AdWords w celu oceny powodzenia lub niepowodzenia każdej z nich i optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza spółka, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację podmiotu danych.

Plik „conversion cookie” przechowuje informacje osobowe, np. o stronach internetowych odwiedzanych przez podmiot danych. Przy każdych odwiedzinach na naszych stronach internetowych, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do internetu używanego przez podmiot danych, przesyłane są do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Podmiot danych może w dowolnej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą witrynę internetową, dostosowując odpowiednio ustawienia używanej przez niego przeglądarki internetowej, uniemożliwiając przez to na stałe zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej może również uniemożliwić Google umieszczanie plików „conversion cookie” w systemie informatycznym podmiotu danych. Oprócz tego pliki cookie zapisane już przez Google AdWords mogą zostać w każdej chwili wykasowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec dostosowanych do jego zainteresowań reklam Google. Dlatego podmiot danych musi wejść ze wszystkich używanych przeglądarek na adres www.google.de/settings/ads i dostosować pożądane ustawienia.

Dalsze informacje na temat środków ochrony danych stosowanych przez Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Instagrama

Administrator zintegrował z tymi stronami internetowymi komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa dająca się zakwalifikować jako platforma audiowizualna, pozwalająca użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i filmami, jak również na rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką obsługującą usługi oferowane przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie z Instagrama automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu Instagrama. W trakcie tej procedury technicznej Instagram zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Instagramie, Instagram otrzymuje wiadomość przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej witrynie — i przez cały czas trwania pobytu na naszej witrynie internetowej — które konkretne podstrony naszej witryny odwiedził podmiot danych. Informacja ta zbierana jest za pośrednictwem komponentu Instagrama i jest powiązana z odpowiednim kontem podmiotu danych na Instagramie. Jeżeli podmiot danych kliknie na jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych z witryną, Instagram powiąże tę informację z osobistym kontem podmiotu danych na Instagramie i przechowa dane osobowe.

Instagram otrzymuje za pośrednictwem komponentu Instagrama informacje, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeżeli podmiot danych jest zalogowany na Instagramie w chwili wizyty na naszej witrynie. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Instagrama, czy nie. Jeżeli przesyłanie informacji do Instagrama nie odpowiada podmiotowi danych, może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed odwiedzeniem naszej witryny.

Dalsze informacje na temat środków ochrony danych stosowanych przez Instagram można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem LinkedIn

Administrator zintegrował z tymi stronami internetowymi komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest to internetowa sieć społecznościowa umożliwiająca użytkownikom posiadającym kontakty biznesowe połączenie się oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób z ponad 200 krajów korzysta z LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn jest aktualnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych na świecie.

Spółką obsługującą LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. Za sprawy prywatności poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie z LinkedIn automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn. Dalsze informacje na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn otrzymuje wiadomość przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej witrynie — i przez cały czas trwania pobytu na naszej witrynie internetowej — które konkretne podstrony naszej witryny odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem podmiotu danych na LinkedIn. Jeżeli podmiot danych kliknie na jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych z witryną, LinkedIn powiąże tę informację z osobistym kontem podmiotu danych na Instagramie i przechowa dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem komponentu LinkedIn informacje, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeżeli podmiot danych jest zalogowany na LinkedIn w chwili wizyty na naszej witrynie. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli przesyłanie informacji do LinkedIn nie odpowiada podmiotowi danych, może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na LinkedIn przed odwiedzeniem naszej witryny.

Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości e-mailowych, wiadomości SMS oraz targetowanych reklam, jak również możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn współpracuje też z takimi spółkami, jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, i Lotame. Zapisywania takich plików cookie można odmówić pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Odnośna polityka ochrony prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Twittera

Administrator zintegrował z tymi stronami internetowymi komponenty Twittera. Twitter to wielojęzykowa, publicznie dostępna usługa mikrobloggingowa, za pomocą której użytkownicy mogą publikować i upowszechniać tak zwane „tweety”, np. krótkie wiadomości, o maksymalnej długości 140 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, także da osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy obserwują tweety użytkownika. Dodatkowo, Twitter pozwala na dostęp do szerokiej publiczności dzięki hashtagom, linkom oraz retweetom.

Spółką obsługującą Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie z Twittera automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera znaleźć można pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Twitter zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest ponowne przesłanie treści tej witryny w celu umożliwienia naszym użytkownikom przedstawienia witryny światowi cyfrowemu i zwiększenia naszej liczby odwiedzających.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Twitterze, Twitter otrzymuje wiadomość przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej witrynie — i przez cały czas trwania pobytu na naszej witrynie internetowej — które konkretne podstrony naszej witryny odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twittera i powiązane z odpowiednim kontem podmiotu danych na Twitterze. Jeżeli podmiot danych kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z witryną, Twitter powiąże tę informację z osobistym kontem podmiotu danych na Twitterze i przechowa dane osobowe.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twittera informacje, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeżeli podmiot danych jest zalogowany na Twitterze w chwili wizyty na naszej witrynie. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Twittera, czy nie. Jeżeli przesyłanie informacji do Twittera nie odpowiada podmiotowi danych, może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszej witryny.

Odpowiednie środki ochrony danych Twittera można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

17. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Xing

Administrator zintegrował z tymi stronami internetowymi komponenty XING. XING jest to internetowa sieć społecznościowa umożliwiająca użytkownikom nawiązanie więzi z aktualnymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą założyć na XING swoje osobiste profile. Spółki mogą, np. tworzyć profile firmowe lub publikować ogłoszenia o pracy na XING.

Spółką zarządzającą XING jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent XING (wtyczka XING), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie z XING automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu XING. Dalsze informacje na temat wtyczki XING można uzyskać pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej XING zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na XING, XING otrzymuje wiadomość przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej witrynie — i przez cały czas trwania pobytu na naszej witrynie internetowej — które konkretne podstrony naszej witryny odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu XING i powiązane z odpowiednim kontem podmiotu danych na XING. Jeżeli podmiot danych kliknie na jeden z przycisków XING zintegrowanych z witryną, XING powiąże tę informację z osobistym kontem podmiotu danych na XING i przechowa dane osobowe.

XING otrzymuje za pośrednictwem komponentu XING informacje, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeżeli podmiot danych jest zalogowany na XING w chwili wizyty na naszej witrynie. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk XING, czy nie. Jeżeli przesyłanie informacji do XING nie odpowiada podmiotowi danych, może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na XING przed odwiedzeniem naszej witryny.

Informacje o środkach ochrony danych stosowanych przez XING, opublikowane pod adresem https://www.xing.com/privacy, dostarczają informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i używaniu danych osobowych przez XING. Dodatkowo, XING publikuje informacje o ochronie prywatności związane z przyciskiem udostępniania XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

18. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem YouTube

Administrator zintegrował z tymi stronami internetowymi komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, umożliwiający autorom filmów bezpłatne zamieszczanie filmów dla innych użytkowników, zapewniająca jednocześnie możliwość swobodnego oglądania, oceniania i komentowania. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, więc ma się dostęp zarówno do pełnej długości filmów i programów telewizyjnych, jak również wideoklipów muzycznych, trailerów i filmów nakręconych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Spółką zarządzającą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spójką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron internetowych tworzących witrynę administratora, z którą został zintegrowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym podmiotu danych dostanie automatyczne polecenie załadowania i wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube zostanie poinformowany, która z konkretnych podstron naszej witryny zastała odwiedzona przez podmiot danych.

Jeżeli podmiot danych jest zalogowany na YouTube, YouTube przy każdej wizycie na podstronie zawierającej film z YouTube rozpozna, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta podmiotu danych na YouTube.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeżeli podmiot danych w chwili odwiedzenia naszej witryny jest zalogowany na YouTube; będzie to miało miejsce niezależnie od faktu, czy dana osoba kliknie na wideo z YouTube, czy nie. Jeżeli takie przesłanie informacji do YouTube i Google nie odpowiada podmiotowi danych, można temu zapobiec, jeżeli podmiot danych wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny.

Opis środków ochrony danych YouTube pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i użytkowania danych osobowych przez YouTube i Google.

19. Tracking

19 a. Postanowienia o ochronie danych w związku z zastosowaniem i używaniem Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował z tą witryną komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityczna. Analiza internetowa polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizie danych na temat zachowania odwiedzających witryny internetowe. Serwis analiz internetowych zbiera, m.in., dane na temat witryny, z której dana osoba przyszła (tzw. referera), które podstrony odwiedziła, lub jak często i jak długo oglądała daną podstronę. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do celów optymalizacji witryn oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści dla reklam internetowych.

Spółką obsługującą komponent Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Dla celów analiz za pośrednictwem Google Analytics administrator stosuje aplikację "_gat. _anonymizeIp". Dzięki tej aplikacji adres IP połączenia internetowego podmiotu danych jest skracany przez Google i anonimizowany przy wejściu na naszą witrynę z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa-sygnatariusza porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, m.in., do oceny użytkowania naszej witryny i tworzenia raportów online, pokazujących działania na naszych witrynach, a także świadczenia innych usług dotyczących użytkowania naszej witryny internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie zamieszczona jest wyżej. Dzięki umieszczeniu tego pliku cookie, Google ma możliwość analizowania wykorzystania naszej witryny internetowej. Przy każdym wyświetleniu jednej z poszczególnych stron tworzących tę witrynę internetową, obsługiwaną przez administratora i posiadającą zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa systemu informatycznego podmiotu danych automatycznie prześle za pośrednictwem komponentu Google Analytics dane do celów związanych z reklamą online i rozliczeń prowizji z Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google zyskuje informacje takie, jak adres IP podmiotu danych, służące Google, m.in., do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a przez to do rozliczania prowizji.

Plik cookie używany jest do przechowywania informacji osobistych, jak czas dostępu, miejsce, z którego dokonano dostępu, oraz częstotliwość wizyt podmiotu danych na naszej witrynie. Przy każdych odwiedzinach na naszej witrynie internetowej, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do internetu używanego przez podmiot danych, przesyłane są do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Jak powiedziano wyżej, podmiot danych może w dowolnej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą witrynę internetową, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, a przez to uniemożliwiając na stałe zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej może również uniemożliwić Google Analytics umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Oprócz tego pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać w każdej chwili wykasowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowo, podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciw zbieraniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z używaniem tej witryny, jak również wobec przetwarzaniu tych danych przez Google i możliwość zapobieżenia temu. W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki z adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje dotyczące odwiedzanych stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Zainstalowanie dodatku do przeglądarki uważane jest przez Google za wyrażenie sprzeciwu. Jeżeli system informatyczny podmiotu danych zostanie później wykasowany, sformatowany lub zainstalowany od nowa, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki w celu zablokowania Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany przez podmiot danych lub jakąkolwiek inną osobę mającą uprawnienia do takiego działania, lub zostanie wyłączony, jest możliwe wykonanie ponownej instalacji lub ponowne włączenie dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje na temat środków ochrony danych stosowanych przez Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/.

19 b. Polityka prywatności dotycząca korzystania z usługi Google Signal (z funkcją anonimizacji)

My, firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG, aktywowaliśmy usługę Google Signals w Google Analytics, aby aktualizować istniejące funkcje, takie jak remarketing, raporty reklamowe, raporty dotyczące różnych urządzeń oraz raporty dotyczące zainteresowań i cech demograficznych. W ten sposób otrzymujemy od Państwa zagregowane i zanonimizowane dane. Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy zezwolili Państwo na spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google.

Szczególną cechą usługi Google Signals jest to, że umożliwia śledzenie na różnych urządzeniach. Oznacza to, że Państwa dane są analizowane na różnych urządzeniach. Po aktywacji usługi Google Signals dane są gromadzone i łączone z Państwa kontem Google. I tak na przykład Google może rozpoznać, że oglądają Państwo określony produkt na naszej stronie internetowej za pomocą smartfona, a następnie kupują go za pomocą komputera. Aktywując usługę Google Signals, możemy wprowadzać kampanie dotyczące różnych urządzeń, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe w tej formie.

Google Analytics zbiera za pomocą usługi Google Signals również inne dane odwiedzających, takie jak lokalizacja, historia oglądania w YouTube i dane o aktywności na naszej stronie internetowej.

Raporty te pomagają nam lepiej zrozumieć Państwa preferencje, zachowania i zainteresowania. Dzięki temu możemy optymalizować i dostosowywać nasze produkty do Państwa potrzeb. Zebrane dane są automatycznie usuwane po 24 miesiącach.

Należy pamiętać, że gromadzenie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy zezwolili Państwo na spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Zebrane dane są zawsze zagregowane i zanonimizowane i nigdy nie są powiązane z konkretnymi osobami. Mogą Państwo zarządzać tymi danymi na swoim koncie Google, a także je usunąć

19 c. Korzystanie z Google Maps

Strona internetowa August Rüggeberg GmbH & Co. KG korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych.

Korzystając z Google Maps, Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) również gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających witrynę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google, do których można uzyskać dostęp pod adresem www.google.com/privacypolicy.html.

20. Podstawy prawne przetwarzania

Art. 6(1) lit. a RODO służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na którą zyskujemy zgodę w związku z konkretnym celem przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy, w której podmiot danych jest stroną, jak w przypadku, np., kiedy przetwarzanie jest konieczne w celu dostawy towarów lub świadczenia jakichkolwiek innych usług, przetwarzanie opiera się na postanowieniach Artykułu 6(1) lit. b RODO. To samo dotyczy przetwarzania, które jest konieczne w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy, np. w przypadku poszukiwania informacji na temat naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza spółka podlega obowiązkom prawnym wymagającym przetwarzania danych osobowych, np. w celu realizacji zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na postanowieniach Art. 6(1) lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony istotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce, np., gdyby odwiedzający siedzibę naszej spółki uległ obrażeniom i jego imię, nazwisko, wiek, dane dot. ubezpieczenia zdrowotnego trzeba by było przekazać lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie oparte będzie na Art. 6(1) lit. d RODO. Wreszcie przetwarzanie może opierać się na postanowieniach Artykułu 6(1) lit. f RODO. Ta podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania nie objętego żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie takie jest konieczne w związku z uzasadnionymi interesami naszej spółki lub strony trzeciej, chyba że nad interesami takimi górują interesy związane z podstawowymi prawami i swobodami podmiotu danych, wymagające ochrony danych osobowych. Przetwarzanie takie jest dozwolone, ponieważ wspomina o nim konkretnie europejski prawodawca. Uznaje on, że można przyjąć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora (Motyw 47 Zdanie 2 RODO).

21. Uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej

Kiedy przetwarzanie danych osobowych opiera się na postanowieniach Artykułu 6(1) lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności korzystnej dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

22. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteria stosowane do określania czasu przechowywania danych osobowych uwzględniają statutowy okres przechowywania. Po zakończeniu tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do celów realizacji umowy lub zawarcia umowy.

23. Przekazanie danych osobowych jako wymóg statutowy lub umowny; Wymóg niezbędny do celów zawarcia umowy; Zobowiązanie podmiotu danych do przekazania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Wyjaśniamy, że przekazanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (np. informacje na temat strony umowy). Czasami w celu zawarcia umowy może być konieczne, by podmiot danych przekazał nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Podmiot danych zobowiązany jest, np., do przekazania nam danych osobowych kiedy nasza spółka podpisuje z nim lub z nią umowę. Skutkiem nieprzekazania danych osobowych byłaby niemożliwość zawarcia umowy z podmiotem danych. Przed przekazaniem danych osobowych przez podmiot danych, podmiot danych musi skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych wyjaśni podmiotowi danych, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, lub jest konieczne w celu zawarcia umowy, czy jest obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

24. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności Zewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych, opracowany we współpracy z Media Law Lawyers z WBS-LAW.

25. Wykorzystanie zdjęć i nagrań video z targów

1.) Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku, na zdjęciach lub nagraniach, w celach reklamowych w mediach lub do użytku zgodnie z sekcją 2.

2.) Nie uzgodniono ograniczeń dotyczących zawartości, czasu lub miejsca. Wykorzystanie do następujących celów jest bezwarunkowo zatwierdzone:

a.) Publikacja w mediach firmy (np. w gazetka firmowa)

b.) Publikacja w prasie (np. relacje prasowe)

c.) Publikacja w Internecie (np. na stronie głównej firmy)

d.) Prezentacja w publikacjach (np. ulotki reklamowe)

3.) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich zdjęć.

Jestem świadomy, że mogę odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, żądać jej usunięcia oraz być poinformowany o sposobie wykorzystywania tych danych. Firma zapewniła mnie, że będzie przestrzegać odpowiednich przepisów, w tym RODO.

PFERD Newsletter - rejestracja

Zarejestruj się bezpłatnie do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami na temat produktów, serwisu i promocji w świecie narzędzi PFERD.