Ogólne warunki handlowe

Wzorcowa umowa handlowa podpisywana z partnerami handlowymi

§ 1. Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad wspólpracy handlowej pomiedzy Sprzedawcą i Kupujacym.

§ 2. Zobowiązania stron.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego realizowania zaakceptowanych zamówień Kupującego oraz udzielania w miarę możliwości informacji o sprzedawanych produktach.

2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących warunków zawartej umowy w zakresie dostaw i płatności oraz odbioru zamówionych produktów i uiszczenia zaplaty wedlug zasad określonych w niniejszej Umowie.

§ 3. Zasady sprzedaży, zamówień i odbioru towaru.

1. Pelny asortyment towarów, których sprzedaży dotyczy niniejsza umowa jest dostepny w cenniku Sprzedawcy. Aktualny cennik zostanie doręczony Kupujacemu niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy.

2. Zamówienie można złozyć w dziale handlowym Sprzedawcy, zarówno w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, fax’em lub telefonicznie, jak i w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną e-mail .

3. Zamówienie powinno zawierać dokladą specyfikację produktu zgodnie z danymi opisowymi zawartymi w aktualnym cenniku Sprzedawcy, ilość, cenę jednostkową oraz sposób wysyłki towaru lub jego odbioru w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błedy, które mogą powstać wskutek pomyłek w interpretacji treści nieczytelnego lub niekompletnego zamówienia.

§ 4. Warunki platności.

1. Cena towaru jest ustalana na podstawie cennika towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Cena towaru zamówionego przez Kupujacego bedzie zaakceptowana przez Sprzedawcę zgodnie z ceną podaną w cenniku Sprzedawcy, obowiazujacą w dniu, w którym Sprzedawca otrzymał zamówienie od Kupującego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cennika produktów.

3. Strony ustalaja, iż zapłata za towar sprzedany przez Sprzedawcę Kupującemu nastąpi w terminie określonym każdorazowo na fakturze VAT. Sprzedaż może nastąpić z odroczonym terminem zapłaty, każdorazowo zgodnie ze wskazaniem na fakturze VAT, przy czym termin odroczenia płatnosci nie może być dluższy niż ....... dni.

4. Za dzień zapłaty uznaje sie datę wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedawcy.

5. W przypadku, gdy zapłata za jakiekolwiek należnosci wynikające z transakcji sprzedaży objętych niniejszą umową nie nastąpi w terminie, o którym mowa w pkt.3, Sprzedawca może, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty, skierować calość wymagalnych na dzień wezwania wierzytelności do postepowania sądowego.

6. W przypadku ziszczenia się stanu, o którym mowa w pkt. 5., z chwilą upływu dodatkowego 7- dniowego terminu do zapłaty, o którym mowa w pkt.5 wierzytelności niewymagalne na dzień wezwania, o którym mowa wyżej, stają sie w całości wymagalne.

7. W sytuacji, o której mowa w pkt. 5 i 6, Sprzedawca może prowadzić dalszą sprzedaż towarów Kupującemu, jednakże sprzedaż ta odbywać się może wyłącznie na zasadzie przedpłaty albo płatności gotówką aż do momentu całkowitej spłaty wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego.

8. Niezapłacenie lub opóznienie zapłaty przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania dalszej realizacji zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy wymagalne i niewymagalne wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego wynikające z transakcji sprzedaży objętych niniejszą umową łącznie przekroczą kwotę ................ (................. tysięcy) złotych brutto dalsza sprzedaż odbywać się będzie wylacznie na zasadzie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy albo platności gotówką aż do momentu gdy saldo wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych będzie mniejsze niż kwota .......... tys. brutto.

10. Strony postanawiają, że wierzytelności z umów sprzedaży zawartych po wejściu w życie niniejszej umowy zostają zabezpieczone wekslem In blanco wystawionym przez Kupującego na żadanie Sprzedawcy. Weksle wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem małżonka stanowią zał. nr 1 do niniejszej umowy.

11. Niezależnie od postanowień powyżej Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów, aż do chwili całkowitej zapłaty ceny towaru wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi.

12. Ceny podane w ofercie cenowej Sprzedawcy nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pozostalych kosztów związanych ze sprzedażą towarów, a w szczególności kosztów kurierskich. Sprzedawca pokrywa koszty transportu, gdy wartość pojedynczego zamówienia przekroczy 2000 zl netto.

13. Odbiór towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy może mieć miejsce wyłącznie poprzez osoby pisemnie upoważnione przez Kupującego.

14. Kupujący sprzedaje towar, który nabył od Sprzedawcy osobom trzecim, we własnym imieniu i na własny rachunek.

15. W przypadku zwłoki z zaplatą Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedawcy odsetek umownych od wartości niezapłaconej faktury za każdy dzień opóźnienia w wysokości 16% w skali rocznej.

§5. Rozwiazanie umowy.

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem ............. r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że ustalenia niniejszej umowy odnosić się bedą również do transakcji sprzedaży towarów zawartych między stronami przed dniem wejścia w życie niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w formie pisemnej listem poleconym, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia od dnia doręczenia wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym przypada termin wypowiedzenia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozwiazania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupujacego warunków umowy lub dzialania na szkodę Sprzedawcy.

5. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia stron od wywiązania sie ze złożonych do dnia wypowiedzenia zamówień, przy czym w okresie wypowiedzenia umowy Kupujący zobowiązany jest do całkowitego rozliczenia sie z płatności wobec Sprzedawcy.

6. Z uplywem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne sa natychmiast wymagalne.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążace. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na wazność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupelnienie Umowy w sposób określony w ust 2. poniżej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże sie lub stanie sie nieważne albo niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupelnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostalo za nieważne albo niewykonalne.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez obie strony.

4. W sprawach nie objętych niniejszą umową będą mialy zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

5. Miejscem wykonania oraz wyłączna właściwością terytorialną Sądu dla wszelkich wynikających z niniejszej Umowy sporów jest siedziba Sprzedawcy.

6. Umowa niniejsza znosi wszelkie wcześniejsze porozumienia miedzy Sprzedawcą i

Kupującym dotyczące współpracy w zakresie sprzedaży towarów.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PFERD Newsletter - rejestracja

Zarejestruj się bezpłatnie do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami na temat produktów, serwisu i promocji w świecie narzędzi PFERD.